Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Politisk organisering

Lysbilde1

Kommunestyret er det øverste folkevalgte organet i kommunen. I Klæbu er det 7 politiske partier som er representert i kommunestyret som har 23 representanter. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak (kommuneloven §6). Kirsti Tømmervold fra Arbeiderpartiet er ordfører i inneværende periode (2016-2020).

Formannskapet består av 7 representanter fra kommunestyret, og utfører de oppgavene som er pålagt ved lov, og foretar vedtak i de sakene kommunestyret har delegert formannskapet fullmakt til å avgjøre.

Kontrollutvalget består av 5 representanter valgt av kommunestyret. Kontrollutvalget er et lovpålagt organ opprettet i henhold til kommunelovens §60. Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret forestå det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen. Utvalget påser at revisjonen fungerer på betryggende måte.

Utvalg for tjenesteyting består av 7 representanter valgt av kommunestyret. Utvalg for tjenesteyting behandler prinsipielle saker, saker som ikke tilligger kommunestyret selv, saker som skal delegeres andre ved særlov samt tjenester som er hjemlet i rettighetslover. Utvalget fungerer også som  klageorgan for områder som faller utenfor forvaltningslovens klagebestemmelser.

Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid - UOP (lenke til hjemmeside)

Utvalg for helse og omsorg - UHO (lenke til hjemmeside)

Partssammensatt utvalg - PU (lenke til hjemmeside)

Lenke til Klæbu kommunes hjemmesider der styre, råd og utvalg ligger - med medlemmer og kontaktinformasjon.

Laster...