Arkivplan.no

Arkivdepot

TRONDHEIM BYARKIV - Depot for Klæbu kommunes arkiver fra 01.01.19.

Trondheim byarkiv - Byens hukommelse.  

Del av Arkivsenteret Dora, et samarbeid bestående av statlige, kommunale og private arkiv.

Avdeling Depot har ansvar for depot for kommunens papirbaserte- og digitalt skapte arkiv og arkiv fra privat sektor (idrettslag, privatbedrifter, osv.) Avdelingen tilbyr veiledning og rådgivning for avlevering av arkivmateriale til depot, samt katalogisering av deponert arkivmateriale.I tillegg til depotarbeid drifter avdelingen kommunens system for elektronisk saksbehandling og arkiv.

Avdeling formidling legger til rette for publikumtjenester enten man besøker byarkivet på Dora, sender e-post eller ringer. De har ansvar for lesesalen og Byarkivets nettsider. De håndterer også innsynsforespørsler, digitalisering av dokumenter og kommunens kopisenter. I tillegg Meglerpakken til her, en tjeneste for sammenfating av dokumentasjon for eiendomsmeglere.

Avdeling Dokumentasjonsforvalting journalfører og skanner inngående og utgånde brev og sørger for postgangen oppfyller lovpålagte kvalitetskrav. I tillegg har avdelingen som oppgave å gi råd og veiledning til kommunens enheter i arkivfaglige spørsmål. 

INTERKOMMUNALT ARKIV (IKA TRØNDELAG) - ARKIVDEPOTTJENESTER FOR KOMMUNER I TRØNDELAG

(Klæbu kommune avsluttet avtalen med IKA Trøndelag pr 31.12.18 da Trondheim kommune overtok depotfunksjonen i forbindelse med kommunesammenslåingen).

En av de sentrale arbeidsoppgavene for Interkommunalt Arkiv Trøndelag iks (IKA) er langtidsoppbevaring av eldre og avsluttet arkiv for medlemkommunene (jfr. arkivforskrifta §§ 5-1 og 5-11). 

Laster...